Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tăng doanh số bằng cách tạo video và quảng cáo tới khách hàng

Mã sản phẩm: qcdoanhnghiep

5,000,000 đ

Tăng doanh số bằng cách tạo video và quảng cáo tới khách hàng

Chọn số lượng:
Chi tiết sản phẩm

<p><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p doanh nghiệp của bạn ph&aacute;t triển, tăng vọt doanh số nhờ g&oacute;i quảng c&aacute;o video chuy&ecirc;n nghiệp trị gi&aacute; 5 triệu:</strong></p> <ol> <li>&nbsp;Quay v&agrave; sản xuất 1 video chuy&ecirc;n nghiệp về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn</li> <li>, Quảng b&aacute; video trong 1 th&aacute;ng<br /> Gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng chủ động nh&igrave;n thấy nội dung video về sản phẩm/dịch vụ của bạn, sau đ&oacute; tiến h&agrave;nh đặt h&agrave;ng khi c&oacute; nhu cầu,<br /> gi&uacute;p tiết kiệm thời gian, chi ph&iacute; quảng c&aacute;o so với những c&aacute;ch phổ th&ocirc;ng như: chạy quảng c&aacute;o facebook,đăng nh&oacute;m..<br /> m&agrave; vẫn ph&aacute;t triển doanh số b&aacute;n h&agrave;ng</li> </ol> <p>Hệ thống quảng b&aacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ph&acirc;n phối v&agrave; SEO dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng phổ biến như: Google, Youtube, Facebook</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể quảng b&aacute; trực tiếp tr&ecirc;n Fanpage, k&ecirc;nh youtube, trang Website của c&aacute;c bạn.</p> <p><strong>Đảm bảo c&oacute; nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ v&agrave; đặt h&agrave;ng, sản phẩm dịch vụ của bạn trong thời gian quảng c&aacute;o</strong></p> <p>- Bạn c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i thời gian quảng c&aacute;o để c&oacute; th&ecirc;m nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng hơn:<br /> + 1 th&aacute;ng chi ph&iacute; quảng c&aacute;o cơ bản l&agrave; 1 triệu đồng</p> <p>Hoặc tăng ng&acirc;n s&aacute;ch theo &yacute; muốn, nếu bạn muốn tăng nhanh kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; doanh số cho doanh nghiệp</p> <p>- Bạn c&oacute; thể đầu tư th&ecirc;m chất lượng video về thiết bị quay:<br /> + Với g&oacute;i cơ bản n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chỉ d&ugrave;ng điện thoại để ghi lại c&aacute;c sản phẩm/dịch vụ của bạn như một vlog giới thiệu reviews<br /> Chi ph&iacute; chủ yếu ph&aacute;t sinh từ việc l&ecirc;n kịch bản, &yacute; tưởng cuốn h&uacute;t, d&agrave;n dựng chuy&ecirc;n nghiệp, &acirc;m thanh to r&otilde; r&agrave;ng, chất lượng ph&ograve;ng thu,<br /> hiệu ứng kỹ xảo,...</p> <p><em>Video mẫu:</em><br /> <a href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/3430941952204246686/8944440013630711504#">https://youtu.be/CEq0sxjNo5Y</a><br /> <a href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/3430941952204246686/8944440013630711504#">https://youtu.be/ucZEd2RjSF0</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nếu bạn muốn chất lượng h&igrave;nh ảnh video tốt hơn,<br /> ch&uacute;ng ta c&oacute; thể đề xuất việc sử dụng m&aacute;y quay chuy&ecirc;n nghiệp, d&agrave;n dựng &aacute;nh s&aacute;ng trường quay,<br /> Chi ph&iacute; ch&uacute;ng ta sẽ thương lượng lại</p> <p>Cảm ơn bạn đ&atilde; tham khảo g&oacute;i quảng c&aacute;o tăng doanh số, ph&aacute;t triển doanh nghiệp của ch&uacute;ng t&ocirc;i<br /> Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với bạn!</p>